دستگاه تست جدید

July 17, 2020

آخرین اخبار شرکت دستگاه تست جدید

 


 

در ماه ژوئیه ماشین هایی را برای آزمایش دمای محصولات خود خریداری کردیم.

 

هر دسته از محصولات مورد آزمایش قرار می گیرند. کیفیت محصول کنترل.