دکمه خروج از دکمه Exit چیست؟

May 31, 2019

آخرین اخبار شرکت دکمه خروج از دکمه Exit چیست؟

یک سوئیچ یک عنصر الکترونیکی است که مدار را باز می کند، یک جریان را قطع می کند یا باعث می شود که آن را به مدار دیگر منتقل کند

شایع ترین نوع سوئیچ یک سوئیچ عملیاتی است که به شخصی اجازه می دهد که یک ماشین را اداره کند یا دستور دهد و یکی را داشته باشد

و یا تماس های الکترونیکی بیشتر. "بسته" از تماس به این معنی است که تماس الکترونیکی در است و اجازه می دهد تا جریان را به

جریان از طریق؛ وضعیت "باز" ​​(باز) این سوئیچ به این معنی است که تماس الکترونیکی باز نیست و جاری نیست

مجاز به جریان از طریق آن.